Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Preventie

 • Informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten


  De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands.be waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers . Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat u echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet u zich goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat u in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

  Klik hier voor tips voor aanschaf van een huisdier
  Stel uzelf de volgende vragen voordat u een huisdier aanschaft:

  - Waarom wil ik een huisdier?

  - Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven?

  - Heb ik genoeg tijd en geld om mijn huisdier goed te verzorgen?

  - Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie? Maken er bijvoorbeeld (jonge) kinderen deel uit van mijn gezin of zijn er andere huisdieren aanwezig in mijn woning? Heeft het dier toegang tot een tuin?

  - Wie zorgt voor mijn huisdier als ik op vakantie ga?

  - Welke stappen zal ik ondernemen indien mijn huisdier agressief gedrag vertoont dat een veiligheidsrisico kan veroorzaken voor mezelf en mijn omgeving? Raadpleeg de portaalsite Belgium.be voor meer informatie, indien u nood heeft aan meer advies om een impulsieve aankoop van een dier te voorkomen.

  Wetgeving

  U kunt op 2dehands.be ook zoekertjes tegenkomen met (exotische) dieren of met producten die van dieren afkomstig zijn of van hen zijn vervaardigd (dierlijke bijproducten). De meeste dieren en dierlijke bijproducten mogen legaal worden verhandeld, maar een aantal diersoorten en bijproducten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. 

  Veelal gaat het daarbij om, direct of indirect, met uitsterven bedreigde diersoorten. U kunt hierbij denken aan exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, reptielen en schildpadden. Er zijn ook producten die afkomstig zijn van beschermde diersoorten of van hen zijn vervaardigd. Vaak zijn dit souvenirs die worden meegenomen vanuit verre vakantiebestemmingen. Populair zijn bijvoorbeeld snijwerkjes en sieraden van olifantenivoor, producten die van de schilden van zee- en landschildpadden zijn gemaakt, opgezette roofvogels en huiden van grote katten. In de brochure van de Federale overheidsdienst 'Een zeldzaam dier is geen souvenir' vindt u meer informatie over vaakvoorkomende (illegale) dierlijke bijproducten en enkele handige tips om zodanige producten te herkennen. 

  De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierlijke bijproducten en planten is immers aan strikte regels gebonden. 

  In overeenstemming met de Europese verordening n° 1143/2014 mogen dieren en planten van de Lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, niet worden verhandeld of uitgewisseld.

  Concreet gaat het om volgende soorten.

  Zoogdieren - Roodbuikeekhoorn/Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus), Indische mangoeste/langoeste (Herpestes javanicus), Muntjak (Muntiacus reevesii), Beverrat (Myocastor coypus), Rode neusbeer/Coati (Nasua nasua), Wasbeer (Procyon lotor), Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis), Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger), Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus).

  Vogels - Huiskraai (Corvus splendens), Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus).

  Overige dieren - Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis), Gevlekte rivierkreeft (Orconectes limosus), Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis), Rode Amerikaanse rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus), Rode rivierkreeft (Procambarus clarkii), Marmerkreeft (Procambarus cf fallax), Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax), Amoergrondel (Perccottus glenii), Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva), Stierkikker/Brulkikker (Lithobates catesbeianus), Roodwangschildpad/Geelwangschildpad/Geelbuikschildpad (Trachemys scripta).

  Waterplanten - Waterwaaier (Cabomba caroliniana), Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Moerasaronskelk (Lysichiton americanus), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum).

  Overige planten - Struikaster (Baccharis halimifolia), Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Parthenium hysterophorus, Persicaria perfoliata, Pueraria montana var. lobata.

  Op de portaalwebsite van de Federale Overheid vindt u informatie terug over de huidige toestand van flora en fauna in België. U wordt onder meer wegwijs gemaakt met de maatregelen die op nationaal en internationaal vlak ondernomen worden tot bescherming van bedreigde diersoorten.

  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten)

  De Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten (CITES) is een internationale overeenkomst, waarin de handel in bedreigde dier- en plantensoorten wordt geregeld. 

  Voor de handel in dier- en plantensoorten die in de CITES-Bijlagen voorkomen, dienen de volgende uitgangspunten in acht genomen te worden: 

  Bijlage I van CITES (direct met uitsterven bedreigde dieren en planten): deze bijlage omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarin geen handel mag worden gedreven wanneer er sprake is van uit het wild afkomstige dieren of planten. Een paar voorbeelden van bedreigde dieren zijn walvissen en dolfijnen, olifanten, neushoorns, veel soorten apen, tijgers, veel soorten papegaaien, schildpadden en hagedissen. Een paar voorbeelden van bedreigde planten zijn wilde ginseng en bepaalde soorten orchideeën. 

  Bijlage II van CITES (mogelijk met uitsterven bedreigde dieren en planten): deze bijlage omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarvan de handel streng is gereguleerd door middel van het CITES-vergunningenstelsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om roofdieren en krokodillen, alle reuzenslangen, een aantal schelpsoorten en verscheidene koraalsoorten. In dergelijke gevallen wordt er steeds nagegaan of er nog vergunningen verleend kunnen worden. 

  Bijlage III van CITES (dieren en planten beschermd in minstens één land): deze bijlage omvat diersoorten waaraan een land, waar deze soort voorkomt, bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterft in dat land. 

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor meer informatie over hoe CITES werkt.

  CITES in de Europese Unie 

  Ook binnen de Europese Unie (EU) werden regels opgesteld over de handel in dier- en plantensoorten (waarvan de meeste soorten al door CITES werden gereguleerd). Zo maakt de Europese Verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer een opdeling van beschermde soorten aan de hand van vier bijlagen (Bijlagen A t/m D): 

  Bijlage A: deze bijlage omvat de 'Bijlage I'-soorten en een aantal 'Bijlage II'-soorten van CITES. In deze bijlage zijn ook soorten opgenomen die in Europa streng worden beschermd op grond van Europese richtlijnen (zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) en dus niet noodzakelijk CITES-soorten zijn. 

  Bijlage B: deze bijlage omvat overwegend de 'Bijlage II'-soorten van CITES. 

  Bijlage C: deze bijlage omvat overwegend de 'Bijlage III' soorten van CITES. 

  Bijlage D: deze bijlage omvat diersoorten die niet in CITES voorkomen, maar waaromtrent men binnen Europa meent dat de handel in deze soorten in de gaten gehouden moet worden om te voorkomen dat de internationale handel ze met uitsterven bedreigt. 

  Raadpleeg de website van de Europese Commissie voor meer informatie over de Europese regelgeving tot uitvoering van CITES. 

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid voor een complete alfabetische lijst van bedreigde dieren en planten, en hun vindplaats in de bijlagen van CITES en van de voornoemde EU Verordening.

  Stappenplan

  Hieronder treft u een eenvoudig stappenplan aan dat u kunt gebruiken alvorens u exotische dieren of dierlijke bijproducten wilt kopen of verkopen. 

  Raadpleeg voor meer informatie de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onthoud goed: koop geen dieren of dierlijke bijproducten zodra u twijfelt! 

  Laat u bij twijfel informeren door de Dienst Dierenwelzijn en CITES, te bereiken op het algemene nummer +32 2 524 74 01 of via cites@milieu.belgie.be.

  Stap 1 

  Probeer te achterhalen of het dier of product beschermd wordt door de toepasselijke regelgeving. De CITES-Bijlagen (I, II en III) geven aan of een diersoort beschermd is en zo ja, in welke mate. In de Europese regelgeving wordt de inhoud van de CITES-conventie grotendeels overgenomen en uitgebreid in 4 bijlagen (Bijlagen A, B, C en D), zoals hierboven al werd toegelicht. 

  Veel diersoorten komen niet op de Bijlagen voor en, behoudens afwijkende wetgeving, is het dan ook legaal om bijvoorbeeld producten te kopen en te verkopen die van deze dieren zijn gemaakt.

  Stap 2 

  Wanneer je een levend dier wilt kopen of verkopen is onder meer de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van toepassing, die algemene regels omvat die ten behoeve van dieren gelden. Zo moet de koper bijvoorbeeld ouder zijn dan 16 jaar of over de uitdrukkelijke toelating van een ouder of voogd hiertoe beschikken en mogen de dieren niet lijden tijdens het transport. 
  Zo wordt er onder andere bepaald dat het verboden is om:
  een dier onnodig te doden of bij een dier onnodig pijn of letsel te veroorzaken, of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten;
  een dier de nodige verzorging te onthouden;

  - Ingrepen te plegen bij dieren (tenzij in de Belgische wetgeving anders bepaald wordt);

  - Dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken;

  - Een dier achter te laten met de bedoeling zich ervan te ontdoen.

  Stap 3 

  Het kopen of verkopen van dieren of dierlijke bijproducten die in Bijlage A (lijst van direct met uitsterven bedreigde dieren) worden vermeld, is illegaal. Deze dieren of dierlijke bijproducten mogen dus niet worden verhandeld via 2dehands.be. 
  Voorbeelden van beschermde dieren en dierlijke bijproducten zijn:

  - Afrikaanse of Aziatische olifanten, inclusief ivoor, huid en haar;

  - Grotere aapsoorten (zoals orang oetangs en chimpansees) en sommige andere aapachtigen (zoals gibbons en lemurs);

  - Meeste beersoorten (zoals grote panda's en zwarte beren);

  - Sommige exotische vogels (zoals veel typen Zuid-Amerikaanse parkieten, adelaars en valken), inclusief opgezette (roof)vogels;

  - Kaviaar van gewone of kortneus steur;

  - Neushoorns, inclusief ivoor;

  - Sommige reptielsoorten (zoals krokodillen);

  - Sommige schildpadsoorten (zoals de groene schildpad), inclusief hun schilden;

  - Tijgers, luipaarden, panters, Aziatische leeuwen, Euraziatische en Iberische lynx, inclusief de producten die van hun huid, tanden, botten of vlees zijn gemaakt.

  Opmerking: Ivoor 

  Het is niet toegestaan om ivoor of producten met ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt vóór 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd) en mits de verkoper duidelijk vermeldt in de advertentie dat hij in bezit is van een attest.

  De verkoper dient in dat geval expliciet in het zoekertje te vermelden dat het ofwel gaat om ivoor van vóór 1947, of dat hij in het bezit is van de vereiste CITES-certificaten.

  Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.

  Stap 4 

  Als het dier of dierlijk bijproduct in Bijlagen B, C of D voorkomt dan kunt u er - mits enige voorzichtigheid - vanuit gaan dat het legaal kan worden verhandeld binnen België en de EU, mits u het dier of dierlijk bijproduct legaal heeft verkregen en u in het bezit bent van de relevante CITES-documentatie.

  Handhaving

  De dienst 'Dierenwelzijn en CITES' is in België bevoegd voor de uitvoering en de controle van de CITES-conventie. Deze dienst werkt hiertoe eveneens nauw samen met de Federale Politie, de Administratie der Douane en Accijnzen, het Openbaar Ministerie en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor meer informatie over de werkzaamheden van de dienst 'Dierenwelzijn en CITES'. 

  Voor meer informatie rond het verkrijgen van een vergunning of certificaat voor de legale handel in bedreigde wilde dieren en planten of bij meer specifieke vragen in verband met de handel in beschermde dieren of planten, kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het algemene nummer +32 2 524 74 01 of via cites@milieu.belgie.be.

  Handige links

  Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de wet- en regelgeving met betrekking tot beschermde diersoorten:
 • Tips voor aanschaf van een huisdier
   
  De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands.be waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers . Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat u echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet u zich goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat u in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

  Klik hier voor meer informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten
   
  Wat voor dier past het best bij u? 

  Het hebben van een huisdier is pas echt leuk als u het dier de aandacht en verzorging kunt geven die het nodig heeft. Bedenk dus goed of het dier past bij uw persoonlijkheid en uw woonsituatie.

  Huisdier kopen?

  De Dierenwelzijn heeft onlangs een instructieve site opgebouwd over het informeren van toekomstige diereneigenaars. Gelieve deze raad te plegen: http://www.huisdierinfo.be/
  Daarnast kunt u ook de algemene website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van gezelschapsdieren die in België gehouden mogen worden ('positieve lijst').

  Hoe herkent u een goede fokker van honden en katten?

  De kweker is erkend door de bevoegde Dienst Inspectie Dierenwelzijn, te herkennen aan zijn HK-nummer. Vraag de kweker naar dit nummer of raadpleeg de website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van de erkende inrichtingen.

  - De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

  - De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten. 

  - De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór uw bezoek aan een fokker door, zodat u niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat u ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

  - De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

  - Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers.

  - Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch.

  - Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten. 

  - Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

  - U krijgt het moederdier te zien.

  - Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

  - Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

  - De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd.

  Op dit ogenblik bestaat er in België een algemene identificatie- én registratieverplichting voor honden. Voor katten geldt de identificatieverplichting bij verkoop.

  - Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info.

  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

  Wees extra alert wanneer:

  - In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.

  - De pup of het kitten relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups en kittens vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.

  - De pup of het kitten dat u wilt kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. U kunt hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.

  - De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union, BidPay of MoneyGram).

  Belangrijke tips voor aanschaf van een huisdier:

  - Koop nooit impulsief een huisdier. Handel in persoon zodat u het dier en de omstandigheden waarin het dier is opgegroeid kunt inspecteren.

  - Zorg dat u zich bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden.
  Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken.

  - Zorg dat u vooraf controleert of een hond gechipt of via een tatoeage geïdentificeerd en geregistreerd is.

  - Wees ervan bewust dat onder rashonden en -katten erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

  - Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben.

  Malafide dierenhandel 

  Zoals gezegd, vele dieren vinden via 2dehands.be een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op 2dehands.be voor dat een kleine groep handelaren soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder.

  Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit 2dehands.be adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.

  Handhaving 

  De Dienst Inspectie Dierenwelzijn is, naast het verlenen van erkenningen, bevoegd voor onder meer de controle van en het toezicht op fokkerijen van gezelschapsdieren en dierenspeciaalzaken.

  Dierenleed melden! 
  Als u tijdens uw zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed (zoals verwaarlozing of mishandeling) dan kunt u dit via een klachtformulier melden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn.

  - Zorg dat u over de volgende informatie beschikt:

  - Uw eigen gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)

  - Om wat voor dier gaat het?

  - Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?

  - Wat is er precies aan de hand?

  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.
 • We houden ons dagelijks bezig om met uw hulp onze website schoon en overzichtelijk te houden. Dit doen wij door het verwijderen van verdachte zoekertjes naar aanleiding van tips van onze bezoekers. Indien er sprake is van mogelijke oplichting, kunnen we ook overgaan tot het blokkeren van profielen van bezoekers.
 • Per 1 februari 2015 heeft met de invoering van de huisdierenlijst een aanpassing plaatsgevonden van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het houden van dieren. Concreet betekent dit voor u als (potentiele) koper of verkoper van dieren, dat het belangrijk is dat u zich ervan bewust bent welke dieren voortaan wel of niet mogen worden gehouden. Ook kan het zijn dat de voorwaarden waaronder een dier mag worden gehouden, zijn aangepast. Zo mag met dieren die voortaan verboden zijn, niet meer worden gefokt. Wel mogen dieren die al voor 1 februari 2015 in Nederland werden gehouden nog steeds van eigenaar wisselen.

  Als eigenaar van een dier bent u verantwoordelijk voor het welzijn van het dier. Marktplaats adviseert u daarom om u voorafgaand aan de aanschaf of verkoop van een dier grondig te informeren, om verrassingen en teleurstellingen te voorkomen. Marktplaats zet zich er samen met het Ministerie van Economische Zaken en de grote dierenwelzijnsorganisaties voor in om impulsaankopen te ontmoedigen en verantwoord huisdierenbezit te stimuleren. Want zeker als het gaat om dierenwelzijn, is het voor u en uw dier belangrijk om te weten waar u aan begint.

  Zoogdieren zijn voortaan te verdelen in drie groepen:
   
  1.       een groep die onder de gebruikelijke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier)
  2.       een groep die onder specifieke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier)
  3.       een groep dieren die niet meer mag worden gehouden. Voor deze laatste groep geldt dat voortaan niet mag worden gefokt met deze dieren, maar dat deze dieren wel mogen worden verhandeld (bv als een baasje niet langer voor een dier kan zorgen). (klik hier)

  Nog niet alle dieren zijn beoordeeld, maar voor alle in Nederland gehouden zoogdiersoorten geldt dat deze zullen worden beoordeeld en ingedeeld in één van de bovenstaande groepen. Voor de (nog) niet beoordeelde dieren in Nederland verandert er tot het moment van beoordeling niets.

  Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid en voor een overzicht van de huisdierenlijsten.
   

   
   


   
   
 • Bij phishing gebruiken kwaadwillenden het internet om persoonlijke of financiële informatie van derden te achterhalen. Daarbij worden onder meer frauduleuze e-mails en valse websites gebruikt die afkomstig lijken te zijn van bekende en betrouwbare bedrijven. In die frauduleuze e-mails en op die valse websites wordt naar uw inloggegevens en/of creditcardinformatie gevraagd.

  Het is belangrijk om ook uw inloggegevens goed te beschermen.

  De belangrijkste tips om u te weren tegen phishing:
   
  I Bescherm uw wachtwoord en vertrouw dit aan niemand toe.
  II Wijzig uw inloggegevens alleen direct via uw 'Persoonlijke pagina'.
  III We sturen geen e-mails waarin om uw wachtwoord wordt gevraagd of met het verzoek om uw e-mailadres te wijzigen.
  IV We vragen niet om creditcard- of bankgegevens in een e-mail.
  V Gebruik voor al uw online accounts unieke wachtwoorden. Dus zorg ervoor dat uw wachtwoord bijvoorbeeld niet hetzelfde is als het wachtwoord van uw e-mailaccount.

  Stuur ons de verdachte link of e-mail via redactie@2dehands.be (België) of redactie@tweedehands.nl (Nederland) door, wanneer:
  I U twijfelt over een bericht dat van 2dehands.be/tweedehands.nl afkomstig lijkt te zijn.
  II U vermoedt dat derden toegang tot uw Persoonlijke Pagina hebben verkregen.

Wil je direct met ons in contact komen?

e-mail ons